สำหรับข่าวสดส่วนใหญ่ที่ถูกนำมา รายงานข่าวสาร มักเป็นข่าวสดที่สามารถนำถ่ายทอดหรือมีการ รายงานข่าวได้ภายในทันที เพราะส่วนใหญ่แล้ว ข่าวสดค่อนข้างเป็นข่าวที่มาจากสถานการณ์จริงในช่วงขณะนั้น ซึ่งนับได้ว่าจำนวนมากแล้วข่าวสดมักมี ความสำคัญ และผู้ที่ติดตามข่าวสารส่วนมาก ก็อาจจะต้องการติดตามข่าวสดนี้อยู่ก็เป็นได้
 
เพราะเช่นนั้น ข่าวสดส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข่าวในเหตุการณ์สำคัญและมีเหตุจำเป็น หรือไม่คงจะเป็นเหตุการณ์โดยทั่วไปที่เกิดขึ้น ก็แค่บางครั้งการเก็บข้อมูลตลอดกระทั่งก่อให้ เกิดการเผยแพร่ข่าวให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบในที่สุดพร้อมกับข่าวสดนี้เอง ที่นับได้ว่าเป็นการรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และมีผู้คนส่วนใหญ่ให้ความ สนใจพร้อมกับติดตามกันเป็นปริมาณมากเลยที เดียว ส่วนแบบอย่างของข่าวสดนั้น ประกอบไปด้วยข่าวหลากหลายแบบ ไม่ได้มีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวสารประเภทไหน เพียงเพราะว่า สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีขึ้นนี้ ไม่มีใครสามารถรับทราบได้ว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้บ้าง เพราะฉะนั้น หากจะให้จำกัดชนิดของข่าว ก็อาจจะทำได้โดยยาก ตลอดจนไม่สามารถที่จะมีการรายงานเป็นข่าวสด ได้ ถ้ามีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวประเภทใดโดยตรง ส่วนการรายงานข่าวสดนั้น ผู้รายงานข่าวจะปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวอย่าง ชัดเจน พร้อมทั้งเนื้อหาของข่าวจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เปรียบเสมือนเป็นข่าวที่ดีที่สุด กว้างขวางที่สุด และชัดเจนที่สุด และเนื้อหาของข่าวจะต้องเป็นข้อเท็จ จริงที่สุด
 
 

ข่าวสด

พร้อมทั้งนี่ก็คือรูป แบบของข่าวสด หรือว่า การรายงานข่าวอีกรูปแบบหนึ่งที่มสีความหมายเป็นอย่างมาก การรายงานข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบย่อมมีความสำคัญเทียบเท่ากัน เพียงแต่ข่าวที่มีความสำคัญอย่างมากมายที่สุด นั้น จะถูกจัดระดับให้เป็นข่าวที่ต้องเอามาเสนอทันที นั่นเอง